Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

GDPR/Integritet

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Där regleras hur personuppgifter får hanteras. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL).

GDPR påverkar idrottsrörelsen, såväl förbund som föreningar. Riksidrottsförbundet (RF) har det övergripande ansvaret för att förstå och tolka hur GDPR påverkar oss inom idrotten. RF har därför tagit fram en gemensam uppförandekod Länk till annan webbplats. för hur vi inom idrotten ska hantera personuppgifter, men också för att vi som organisationer ska leva upp till GDPR. RF har också producerat instruktioner och mallar Länk till annan webbplats. som underlättar för såväl föreningar som förbund att följa GDPR.

Svenska Handbollförbundet (SHF) är medlem i RF och har att följa uppförandekoden som är ett komplement till dataskyddsförordningen. För att ytterligare beskriva hur SHF hanterar personuppgifter har en integritetspolicy tagits fram.

Svenska Handbollförbundets integritetspolicy

Uppdaterad: 2020 04 03

Denna integritetspolicy är framtagen av Riksidrottsförbundet och därefter bearbetad för Svenska Handbollförbundet.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET (nedan kallad förbundet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet.

Förbundet har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Förbundet behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet, kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till ledare, aktiva, domare, målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (övergångsavgifter och deltagaravgifter m.m.).

Förbundet hanterar även personuppgifter i samband med hantering av laglicenser samt övergångar mellan föreningar. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licenshantering behandlas personuppgifter i samband med uttagningar till landslagsaktiviteter. Personuppgifterna behandlas vid anmälan av landslagstrupper, under landskamper samt efteråt vid resultat- och statistikrapportering.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av laglicenser
 • Förbundsadministration
 • Deltagande i förbundets landslags- och spelarutbildningsverksamhet
 • Tillsättning av domare
 • Hantering av Elektroniska Matchprotokoll
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar, såväl fysiska som digitala, arrangerade av förbundet
 • Kontakt med medlemmar och funktionärer i klubbar och distriktsförbund
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Hantering av bestraffningsärenden

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (land utanför EU) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Personuppgifter kan komma att delas med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet eller Distriktsförbund samt med externa system som hanterar olika typer av administration rörande förbundets verksamhet.

I samband med internationella matcher delas personuppgifter rörande spelare och ledare i aktuell trupp med motståndarnation samt i förekommande fall med det Europeiska och det Internationella handbollförbundet.

Om förbundet måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Förbundsadministration

Avtal

Deltagande i förbundets landslags- och spelarutbildningsverksamhet

Avtal

Tillsättning av domare

Avtal

Hantering av laglicenser

Avtal

Hantering av spelarövergångar

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av förbundet

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med förbundet

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke


Hur länge sparas dina personuppgifter?

Förbundet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i förbundet har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina uppgifter raderade:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats..

Kontakt med Svenska Handbollförbundet: info@handboll.rf.se

Publicerad: 2022-10-26

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!