Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Återstartsstöd omgång 3 – ansökan öppen

Föreningar kan nu ansöka om återstartsstöd för projekt som syftar till åter- och/eller nyrekrytering, samt nya verksamhetsformer. Ansökningsperioden pågår till och med den 31 oktober 2023.

Svenska Handbollförbundet (SHF) har öppnat återstartsomgång 3 och ger föreningarna en ny möjlighet att under 2023 söka återstartsstöd för verksamhet med syfte att åter- och/eller nyrekrytera spelare, ledare och/eller domare samt för verksamhet med syfte att nå nya målgrupper och/eller skapa nya verksamhetsformer inom föreningen. Svenska Handbollförbundet har avsatt närmare 4,5 miljoner kronor för föreningarna att söka inom ramen för Återstartsstöd 3.

Återstartsstöd 3 är en ny utlysning av medel ur SHF:s återstartsstöd och kan sökas till den 31/10 2023 klockan 23:59. Stöd betalas ut löpande så länge det finns ekonomiska medel kvar i de olika enskilda potterna. Projekt kan pågå till och med den 31/12 2023. Projekt skall redovisas senast den 19 januari 2024 och är en förutsättning för nya stöd under 2024.

En spridning mellan landets föreningar kommer att prioriteras före ansökningar av flera projekt till en och samma förening, även om det är ansökningar inom olika insatsområden/kategorier. I eventuella samverkansprojekt krävs en tydlig beskrivning av den sökande föreningens egen roll, medverkan, förankring och uppföljning för att över tid ta vara på effekterna av sökt och genomfört projekt.

Projektansökan skall följas upp med en återrapportering för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. I vissa projekt skall föreningen utöver återrapporteringen även löpande följa upp projektet i verktyget Goodsport. SHF kan bistå med en föreningsunik rapport ur Goodsport som i sin tur kan användas som underlag till återrapporten i IOL.

Observera att: en förening kan söka återstartsstöd ur flera olika kategorier av stöd men endast söka ett stöd per kategori.

Syftet med stödet är att stimulera återstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska bidra till möjligheten att skapa ny verksamhet, rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Avsikten med stödet är bidra till att utjämna eventuella ojämlikheter inom idrotten och stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet i huvudsyfte att utveckla föreningsverksamheten för barn och unga i åldern 7–25 år.

Observera att: ansökan görs av respektive förening i IdrottOnline (IOL) samt att ansökningar utan ekonomisk precisering/budget ej behandlas.

 

Projektområden

 

Grundstöd återstart

Föreningar som erhållit grundstödet under utlysning 1 och 2 är berättigade att söka under period 3.

  • Åter- och nystart: behålla och rekrytera – maximalt 10 000 kr. Riktade insatser inom ramen för föreningens pågående, löpande verksamhet för att återta och återrekrytera barn och unga i åldern 7–25 år.

  • För förening nya områden, ny verksamhet – maximalt 30 000 kr. Aktivitet som är ny för föreningen i syfte att återta och återrekrytera barn och unga i åldern 7-25 år till idrotten och handbollen. Det kan exempelvis handla om verksamhet/aktivitet i ett, för föreningen, nytt geografiskt område, uppstart av en ny aktivitet som tidigare inte bedrivits i föreningen, till exempel uppstart av klasshandboll, prova-på-verksamhet, nya verksamheter såsom beachhandboll, parahandboll, rullstolshandboll eller nya verksamheter för att rekrytera domare och så vidare.

Lilla VM

Skolprojekt inför damernas VM i nov/dec 2023 – maximalt 30 000 kr/förening. Stödet söks senast den 1/10.

Sverige står som värd för damernas VM i handboll som spelas i november/december 2023. Skolbesök och Lilla VM är planerade på spelorterna för VM 2023 men naturligtvis kan Lilla VM arrangeras runt om i landet eller i nya kommundelar på aktuella spelorter. Det finns möjlighet att fram till mästerskapet bedriva uppsökande skolverksamhet och med ekonomiskt stöd genomföra återkommande verksamhet på skol-/dagtid och evenemang i form av Lilla VM. Lilla VM bör utgå från metodiken i konceptet Hand the Ball.

En grundförutsättning för stödet till Lilla VM är att:

  • verksamhetsplanen och budgeten beskriver en plan för minst tio olika skolbesök och med minst 30 aktiviteter/lektionstimmar för att föreningen ska kunna söka maximalt stödbelopp.
  • det framgår var, när och på vilket sätt föreningen vill arrangera sitt Lilla VM.
  • det också framgår hur föreningen tänkt möta de barn som vill prova på handboll i föreningen.
  • föreningen åtar sig att redovisa antal genomförda aktiviteter och aktiverade barn i IOL och Goodsport.
  • ansvarig projektledare och ansvarig för genomförande av aktiviteterna med kontaktuppgifter anges.
  • Det i eventuella samverkansprojekt krävs en tydlig beskrivning av den sökande föreningens egen roll, medverkan, förankring och uppföljning för att över tid ta vara på effekterna av sökt och genomfört projekt.
  • den grafiska profilen för VM 2023 som tillhandahålls av SHF ska anammas.

Inom ramen för stödet erhåller föreningen ett utrustningspaket mot en kostnad på cirka 7 500 kr som faktureras projektet/föreningen. I ansökan anges leveransadress, kontaktperson på leveransadress med mobilnummer.

Handbollens dag den 16/9 inom Handboll NU

Den 15–24/9 startar vi tillsammans upp säsongen med manifestationen Handboll NU och lägger extra fokus på Handbollens dag lördagen den 16/9. Vad vill din förening göra av handbollens dag för att samla medlemmarna till aktivitet, visa upp er verksamhet för nya målgrupper och så vidare? Föreningen kan söka ett stöd på maximalt 5 000 kr som stöd för genomförandet. Ansökan om stödet kan göras till och med den 8/9 2023.

 

Återrapportering

Föreningen som har erhållit stöd är skyldiga att rapportera hur pengarna används/har använts senast den 19 januari 2024 i IOL. Vissa projekt skall löpande även rapporteras via Goodsport. Generellt gäller att det ekonomiska stödet och redovisad verksamhet skall vara för projektet unik verksamhet. Aktiviteter som erhållit stöd ur parallella potter kan inte räknas eller redovisas dubbelt även om projekten gått in i varandra. Naturligtvis kan föreningen bedriva enskilda parallella projekt som ändå går in i varandra och bidrar till att utveckla föreningens verksamhet såvida verksamhet då också bedrivs i den omfattning som ansökan anger. Ansökningarna kommer att värderas utifrån att premiera mångfald och att exempelvis projektledare, ledare och instruktörer inte blir en stereotyp grupp utan en mix av såväl kvinnor/flickor, män/pojkar eller ickebinära personer. All verksamhet skall vara öppen och rikta sig till såväl flickor som pojkar och ickebinära personer.

 

Vid eventuella frågor kring Återstatsstödet, kontakta Tony Carlsson, projektledare, Svenska Handbollförbundet: tony.carlsson@handboll.rf.se.

 

Publicerad: 2023-04-12

Senast uppdaterad: 2023-04-12

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!